نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
شیوه نامه دانشجویان دکتریبخشنامه های دانشجویان دوره دکتری
فرم طرح تحقیق رساله دکتری پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
شیوه نامه اجرائی تحصیل دانشجویان دوره دکترای پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
فرم پیشرفت رساله دانشجویان دکترای پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
روش ارزیابی کیفی رساله دکتری تخصصیبخشنامه های دانشجویان دوره دکتری
مقررات دوره دکتری آموزشی - پژوهشیفرم ها و آیین نامه های آموزشی
فرم اعلام آمادگی برای ارائه و اعلام نمره سمینارفرم ها و آیین نامه های آموزشی
قابل توجه دانشجویان محترم دکتری پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
فرم های دفاعیه دانشجویان دکتری تخصصیفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
فرم تعهدنامهفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
صورتجلسه دفاع از پیشرفت رساله یا طرحفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
موارد مهم در خصوص دریافت تسهیلات حمایتیفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
فرم اطلاعات مربوط به فاکتورهافرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
فرم تسهیلات حمایتی برای پایان نامهفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
آیین نامه اجرایی رساله دانشجویان دوره دکتری تخصصیآیین نامه اجرایی رساله دانشجویان دوره دکتری تخصصی
فرم ۰۲۴ و ۰۲۵فرم های اعضای هیات علمی دانشکده(تنظیم نشده)
شیوه نامه ترفیع ۲فرم های اعضای هیات علمی دانشکده(تنظیم نشده)
شیوه نامه ترفیع ۱فرم های اعضای هیات علمی دانشکده(تنظیم نشده)
فرم جایگزینی اساتیدفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم گزارش طرح خدمت اساتید مشمولفرم های اعضای هیات علمی دانشکده