آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های اعضای هیات علمی دانشکده

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ترفیع سالیانهفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم صلاحیت عمومی ۱فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم صلاحیت عمومی ۲فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم صلاحیت عمومی ۳فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم ۰۲۴ و ۰۲۵فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
شیوه نامه ترفیع ۲فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
شیوه نامه ترفیع ۱فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم جایگزینی اساتیدفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم گزارش طرح خدمت اساتید مشمولفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
بخشنامه هیات علمی(تبدیل وضعیت استخدامی)*برای مشاهده کلیک نمایید.*فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم جفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
کاربرگ نظرخواهیفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
شناسنامه علمی عضو هیت علمی پژوهشیفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم ۱.۲.۳.۴فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم درخواست وام ضروریفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم درخواست وام پس اندازفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
مقرارت مربوط به تشکیل هیت ممیزهفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
تبدیل وضعیت استخدامی*برای مشاهده کلیک نمایید.*فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم استعلام حقوق و مزایافرم های اعضای هیات علمی دانشکده
پیوست ۲ آیین نامه ارتقافرم های اعضای هیات علمی دانشکده