چگونگی ارزیابی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی