آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ترفیع پایهفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
مراحل تصویب پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم (ب) اطلاعات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشدفرم (ب) اطلاعات پایان نامه
فرم پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدفرم پیشرفت پروژه
موارد مهم در خصوص برگزاری جلسه دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۱فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
موارد لازم جهت اخذ نمره مقالهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۲فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
نمونه گزارش ایرانداکفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۳فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم تأیید شرکت در جلسات دفاع رساله دکتریفرم های دانشجویان دوره دکتری
فرم تأیید شرکت در جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرمهای شماره ۱۸-۸ طرح تحقیق رساله دکتری تخصصیفرم های دانشجویان دوره دکتری
فرم شماره ۷ طرح تحقیق رساله دکتری تخصصیفرم های دانشجویان دوره دکتری
فرمهای شماره۱تا۶ طرح تحقیق رساله دکتری تخصصیفرم های دانشجویان دوره دکتری
فرم های ۱۲-۲ دانشجویان دکترای پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
فرم ۱-۱دانشجویان دکترای پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
فرم مستندات سخنرانی برگزار شدهفرم انجمنهای علمی
فرم بازدید (پژوهشی)فرم بازدید
فرم پروژهفرم های پژوهشی