آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه تکمیلی یکپارچه سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلیشیوه نامه های پژوهشی
فرم های مربوط به آزمایشگاهفرم های پژوهشی
فرم ترفیع سالیانهفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
مراحل تصویب پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم (ب) اطلاعات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشدفرم (ب) اطلاعات پایان نامه
فرم پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدفرم پیشرفت پروژه
موارد مهم در خصوص برگزاری جلسه دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۱فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
موارد لازم جهت اخذ نمره مقالهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۲فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
نمونه گزارش ایرانداکفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۳فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم تأیید شرکت در جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم های ۱۲-۲ دانشجویان دکترای پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
فرم ۱-۱دانشجویان دکترای پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
فرم مستندات سخنرانی برگزار شدهفرم انجمنهای علمی
فرم بازدید (پژوهشی)فرم بازدید
فرم پروژهفرم های پژوهشی
فرم درخواست انجمنفرم انجمنهای علمی
فرم قرارداد کار برای مدت و مورد معینفرم انجمنهای علمی