برگزاری کنفرانس ایتک رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی