مجوز تخصیص سهمیه های کارآموزی شرکت خودرو سازی سایپا

مجوز

سهمیه‌های دوره کارآموزی

شرکت خودرو سازی سایپا

نیمسال‌های اول و دوم ۱۳۹۵

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۰۶

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق

قدرت

۲

۱۱۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کنترل

۳

۱۱۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۴

۱۲۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

مخابرات

۵

۱۲۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

قدرت

۶

۱۲۷

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۷

۱۲۸

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

قدرت

۸

۱۲۹

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

---

۹

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۱)

---

۱۰

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۲)

---

۱۱

۱۳۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

۱۲

۱۵۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

طراحی فرآیندهای صنایع نفت

۱۳

۱۵۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

---

۱۴

۱۷۰

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تولید صنعتی

۱۵

۱۷۳

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم

۱۶

۱۷۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تکنولوژی صنعتی

۱۷

۱۷۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

---

۱۸

۱۱۷

کارشناسی پیوسته

مهندسی فناوری اطلاعات

---

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱۹

۱۱۱

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم‌ افزار

۲۰

۱۱۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم‌ افزار

۲۱

۱۱۳

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

---

۲۲

۱۱۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار

۲۳

۵۱۱

کارشناسی پیوسته

مدیریت صنعتی

---

۲۴

۵۵۵

کارشناسی ناپیوسته

علمی کاربردی حسابداری

---

۲۵

۱۰۵

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی معماری

---

۲۶

۱۴۲

کارشناسی ناپیوسته

علمی کاربردی معماری

---

۲۷

۲۰۹

کارشناسی ناپیوسته

معماری

(استفاده از سهمیه‌های کارآموزی برای دانشجویان واجد شرایط ردیف ۲۷ در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ جایز است)

---

 
  • شرایط پذیرش کارآموز در شرکت مذکور:

دانشجویان فعال و کوشا در هر رشته تحصیلی اشاره شده

ظرفیت پذیرش کارآموز در شرکت خودرو سازی سایپا برای دانشجویان واجد شرایط در جداول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

۱

مهندسی برق

نیمسال اول ۲ نفر

۲

مهندسی برق

نیمسال دوم ۲ نفر

۳

مهندسی مکانیک

نیمسال اول ۲ نفر

۴

مهندسی مکانیک

نیمسال دوم ۲ نفر

۵

مهندسی کامپیوتر

نیمسال اول ۲ نفر

۶

مهندسی کامپیوتر

نیمسال دوم ۲ نفر

۷

مهندسی فناوری اطلاعات

نیمسال اول ۲ نفر

۸

مهندسی فناوری اطلاعات

نیمسال دوم ۲ نفر

۹

مهندسی صنایع

نیمسال اول ۲ نفر

۱۰

مهندسی صنایع

نیمسال دوم ۲ نفر

۱۱

مدیریت صنعتی

نیمسال اول ۲ نفر

۱۲

مدیریت صنعتی

نیمسال دوم ۲ نفر

۱۳

علمی کاربردی حسابداری

نیمسال اول ۲ نفر

۱۴

علمی کاربردی حسابداری

نیمسال دوم ۲ نفر

۱۵

معماری

نیمسال اول ۲ نفر

۱۶

معماری

نیمسال دوم ۲ نفر

۱۷

مهندسی شیمی

نیمسال اول ۱ نفر

۱۸

مهندسی شیمی

نیمسال دوم ۱ نفر