گروههای آموزشی

 

گروه

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

کامپیوتر

 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

 

مهندسی  تکنولو‍ژی نرم افزار

 

 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

 

 

مهندسی فناوری اطلاعات

 

 

برق

مهندسی برق-قدرت

مهندسی برق-قدرت

مهندسی برق - قدرت

 

مهندسی تکنولوژی برق قدرت

 

مهندسی برق- مخابرات

 

مهندسی برق -مخابرات

 

 

مهندسی برق - کنترل

 

مهندسی برق- الکترونیک

 الکترونیک - مهندسی برق

 

 مهندسی تکنولوژی

 الکترونیک

 

مکانیک

 مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

 مهندسی مواد(شناسایی،انتخاب و روش ساخت مواد فلزی)

 

 مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

 مهندسی طراحی کاربردی

 

 

مهندسی تبدیل انرژی

عمران

 مهندسی عمران - عمران

 مهندسی عمران - عمران

 مهندسی عمران - سازه

 

 مهندسی تکنولوژی عمران عمران

 مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران - نقشه برداری

 

 مهندسی عمران - راه و ترابری

 

 

 مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل

 

 

 

معماری

مهندسی معماری

علمی کاربردی معماری

مهندسی معماری