شماره های تماس دانشکده

لیست شماره تلفن های داخلی دانشکده فنی

نام قسمت

شماره تلفن

نام قسمت

شماره تلفن

نام قسمت

شماره تلفن

حوزه ریاست

۳۲۴۹

درب تشریفات

۳۳۵۱

آبدارخانه ساختمان شماره (۳)

۳۳۱۸

معاونت آموزشی

۳۲۶۰

خوابگاه انتظامات

۳۳۵۴

آبدارخانه ساختمان شماره (۴)

۳۲۵۵

معاونت پژوهشی

۳۳۵۵

دفتر حفاظت

۳۲۶۲

آزمایشگاه شیمی عمومی

۳۳۰۵

معاونت دانشجوئی

۳۲۷۷

بایگانی آموزش کارشناسی

۳۳۷۳

آزمایشگاه شیمی آلی

۳۳۰۹

دفتر نهاد رهبری

۳۲۹۱

دفتر مسئول خدمات

۳۳۲۹

آزمایشگاه مقاومت مصالح

۳۲۱۳

امور اداری

۳۳۱۹

دفتر آشپزخانه

۳۳۱۶

آزمایشگاه شیمی فیزیک

۳۲۸۹

مسئول خدمات

۲۶۳۳

آشپزخانه

۳۳۲۴

آزمایشگاه عملیات واحد

۳۳۴۸

امور دانشجویی

۳۲۱۸

دفتر بسیج

۳۳۲۰

آزمایشگاه شیمی تجزیه

۳۳۳۱

امور مالی دانشجوئی

۳۳۰۲

دفتر جامعه اسلامی

۳۲۷۸

آزمایشگاه فیزیک حرارت

۳۲۱۲

دفتر حراست

۳۳۵۶

دفتر جامعه اسلامی خواهران

۳۲۷۳

آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

۳۲۰۴

دفتر پژوهشی

۳۲۶۶

کارشناس گروه نرم افزار

۳۳۶۲

آزمایشگاه برق و الکترونیک

۳۲۴۲

دفتر تکنولوژی آموزشی

۳۳۰۸

کارشناس گروه سخت افزار - آی تی

۳۳۶۴

آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

۳۳۱۱

انتشارات

۳۳۰۴

کارشناس گروه شیمی کاربردی، نساجی

۳۳۶۵

آزمایشگاه قدرت

۳۲۷۱

دفتر اداره اموال

۳۳۲۷

کارشناس گروه مکانیک، سیالات، جامدات

۳۳۶۶

آزمایشگاه خاک

۳۳۱۳

خدمات کامپیوتری

۳۳۰۶

کارشناس گروه مهندسی شیمی و برق پیوسته

۳۳۶۷

آزمایشگاه مبانی برق

۳۳۱۱

دفتر تعمیرگاه سخت افزار

۳۲۸۳

کارشناس گروه برق، قدرت، الکترونیک

۳۳۶۸

آزمایشگاه کامپیوتر سخت افزار

۳۳۵۷

اداره امتحانات

۳۲۰۸

کارشناس گروه نقشه برداری، نفت

۳۳۶۹

آزمایشگاه کامپیوتر نرم افزار

۳۲۲۳

امور امتحانات تأئید کارنامه

۳۲۲۰

کارشناس گروه عمران

۳۳۷۰

آزمایشگاه معدن سنگ شناسی

۳۲۳۵

امور ثبت نمره امتحانات

۳۲۰۹

کارشناس گروه معدن (اکتشاف، استخراج)

۳۳۷۲

آزمایشگاه معدن کانی آرائی

۳۲۲۸

دفتر هیئت علمی

۳۲۵۸

کارشناس گروه نساجی

۳۳۶۵

آزمایشگاه معدن کانی شناسی و نوری

۳۲۳۶

دبیر خانه

۳۳۴۱

دبیرخانه آموزش کارشناسی

۳۳۷۱

تحصیلات تکمیلی

انبار مصرفی

۳۳۳۳

کارگاه نجاری

۳۳۱۷

مرکز مخابرات

۳۳۰۰

گارگاه آهنگری

۳۳۲۸

دفتر فرهنگ (برادران)

۳۲۵۱

کارگاه ماشین افزار

۳۳۳۲

دفتر فرهنگ (خواهران)

۳۲۷۶

کارگاه برق

۳۲۷۰

امور دانشجوئی

۳۲۱۸

مدیران گروه شیمی و معدن

۳۲۱۹

مدیر تحصیلات تکمیلی

۳۲۲۱

سایت دانشجوئی محوطه

۳۲۲۷

مدبر گروه سالن ورزشی

۳۳۰۳

مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

۳۲۸۷

مرکزآموزش (هماهنگی امورکلاسها)

۳۲۳۰

گروه عمران

۳۲۲۱

کارشناسان آموزش

۳۲۹۵

دفتر اساتید

۳۲۱۲

گروه برق، قدرت، الکترونیک

۳۲۱۱

کارشناسان آموزش

۳۲۸۵

مدیران آموزش کارشناسی

۳۳۶۱

گروه معدن

۳۲۰۳

بایگانی آموزش

۳۲۴۳

مسئول کتابخانه

۳۲۵۲

گروه مکانیک سیالات و جامدات

۳۲۷۵

اطاق طرح تحقیق و هماهنگی جلسات دفاعیه ارشد

۳۲۹۲

مخزن کتابخانه

۳۳۲۵

گروه مهندسی شیمی

۳۲۶۸

سایت اینترنت کارشناسی ارشد

۳۲۹۰

مرجع کتابخانه

۳۳۴۷

گروه کامپیوتر نرم افزار، سخت افزار

۳۲۹۷

مرکز آموزش (هماهنگی امور کلاسها)

۳۲۵۶

تأسیسات

۳۲۶۱

غذا خوری کارکنان

۳۳۲۹

 

 

تربیت بدنی

۳۲۵۷

آبدارخانه اداری

۳۲۸۶

 

 

انبار نقشه برداری

۳۲۳۴

آبدارخانه مرکز آموزش

۳۲۲۶

 

 

دفتر انتظامات برادران

۳۳۱۰

آبدارخانه ساختمان شماره (۱)

۳۲۴۰

 

 

دفتر انتظامات خواهران

۳۳۰۱

آبدارخانه ساختمان شماره (۲)

۳۲۷۴