دکتری

قابل توجه: دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی که استادان و داور یا راهنما یا مشاور آنها از واحد های دیگر دانشگاهی و یا دانشگاه های دیگر و.... هستند، مغایرت مرتبه علمی و پایه آن بزرگواران را از طریق آموزش تحصیلات تکمیلی کنترل نمایند. بدیهی است در صورت مغایرت، می بایست کپی آخرین حکم کارگزینی از استادان محترم اخذ و پس از تایید آن توسط مدیر محترم گروه، کپی حکم مربوطه تحویل آموزش تحصیلات تکمیلی گردد.