تصویر دانشگاه

۲۹ تیر ۱۳۹۵ ۴
به سایت مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی واحد تهران جنوب خوش آمدید
بزرگترین مجتمع فنی و مهندسی کشور از لحاظ تعداد دانشجو و وسعت